Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Chiefz B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66784662

Artikel 1. Definities 1

Artikel 2. Toepasselijkheid 2

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 2

Artikel 5. Doel van het Online Platform 3

Artikel 6. Samenwerking met payroll bedrijven 3

Artikel 7. Non discriminatie 3

Artikel 8. Oplevering en uitvoeringstermijn 4

Artikel 9. Vergoedingen 4

Artikel 10. Betaling(stermijn) en bezwaar 4

Artikel 11. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 5

Artikel 12. Aangaan arbeidsverhouding of overeenkomst door de 

Opdrachtgever met de Kandidaat 5

Artikel 13. Aansprakelijkheid 5

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze 6

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis
voortvloeit:
1. Chiefz BV: de contractuele wederpartij bij de overeenkomst met Opdrachtgever, optredend als intermediair tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat of als verlener van overige Diensten, en gebruiker van de onderhavige voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Chiefz BV alsmede iedere organisatie waarmee de Opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
3. Diensten: de overeenkomst tussen Chiefz BV en de Opdrachtgever waarbij Chiefz BV zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren of een andere vooraf gedefinieerde opdracht
uitvoert.
4. Kandidaat: de natuurlijke of rechtspersoon die door Chiefz BV wordt geworven, geselecteerd of zichzelf heeft aangemeld bij Chiefz BV of die in het kader van de overeenkomst als Kandidaat aan de Opdrachtgever wordt
voorgesteld, geïntroduceerd, door Chiefz BV naar voren wordt geschoven of op welke wijze dan ook door Chiefz BV wordt ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
5. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de Kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van Opdrachtgever verricht en waarvan de aard van de
werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de Kandidaat bij de Opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.
6. Werkzoekende: de natuurlijke persoon die zich als werkzoekende heeft aangemeld op het Online Platform van Chiefz BV of als zodanig staat ingeschreven.
7. Online Platform: de door Chiefz BV ontwikkelde en geëxploiteerde applicatie, genaamd “Chiefz”, welke via de website en op mobiele apparaten (app) kan worden gebruikt.
8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen van Chiefz BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Chiefz BV
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Chiefz BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Chiefz BV onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Chiefz BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze (rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Chiefz BV gesloten overeenkomst.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Chiefz BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Chiefz BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
7. Chiefz BV behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Chiefz BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Chiefz BV opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Chiefz BV haar aanbieding baseert.
3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Chiefz BV binden Chiefz BV niet.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Chiefz BV niet tot het leveren van een gedeelte van de levering of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Chiefz BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder eventuele reis- en
verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
6. Chiefz BV is niet verplicht de Kandidaat voor het aanvaarden van de aanbieding door de Opdrachtgever beschikbaar te houden. Indien de Opdrachtgever de aanbieding aanvaardt en de Kandidaat niet meer beschikbaar blijkt, heeft Chiefz BV een inspanningsverplichting voor vervanging zorg te dragen. Chiefz BV zal in voorkomend geval haar uiterste best doen om de betreffende Kandidaat te vervangen door een Kandidaat die over een vergelijkbare kennis en kunde beschikt.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Chiefz BV eerst dan tot stand nadat Chiefz BV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Indien de overeenkomst via het Online Platform wordt aangegaan, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat de Opdrachtgever alle stappen van het online registratieproces met succes heeft doorlopen. De totstandkoming van de overeenkomst wordt vervolgens per mail aan de Opdrachtgever bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Chiefz BV slechts, indien deze door Chiefz BV schriftelijk binnen 14 dagen zijn bevestigd.
4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 7 werkdagen na factuurdatum.
5. Elke overeenkomst wordt door Chiefz BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Chiefz BV bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Chiefz BV van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Chiefz BV het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten.Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Chiefz BV de Opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
6. Chiefz BV is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5. Doel van het Online Platform

1. Het Online Platform biedt aan Opdrachtgevers de mogelijkheid om een opdracht plaatsen (oproep) waarin de Opdrachtgever aangeeft op zoek te zijn naar een werknemer. In deze oproep geeft de Opdrachtgever aan wat voor werknemer (kwalificaties) hij zoekt, in welke periode en tegen welk tarief. De oproep van de Opdrachtgever wordt door middel van een mail en/of push-bericht aan relevante Werkzoekenden gecommuniceerd. De Werkzoekende heeft vervolgens de mogelijkheid om op de oproep van de Opdrachtgever te reageren.
2. Voordat de Opdrachtgever en de Werkzoekende gebruik kunnen maken van de Diensten, dienen zij een Account aan te maken.
3. Bij het tonen van een oproep alsmede bij het versturen van een reactie, worden alleen de noodzakelijke contactgegevens van de Opdrachtgever en de Werkzoekende getoond. Zodra beide partijen hebben aangegeven dat zij een overeenkomst met betrekking tot de betreffende werkzaamheden wensen aan te gaan, zullen de overige noodzakelijke contactgegevens kenbaar worden gemaakt.
4. Chiefz BV maakt in geen geval onderdeel uit van een overeenkomst die, al dan niet door middel van de tussenkomst van een payroll bedrijf, tussen de Opdrachtgever en een Werkzoekende tot stand komt. Het Online Platform van Chiefz BV brengt slechts vraag en aanbod bij elkaar en Chiefz BV treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (bemiddelaar). Chiefz BV ontvangt hiervoor een fee
5. Chiefz BV garandeert niet dat door het gebruik van het Online Platform, zoals het aanmaken van een Account, het plaatsen van een oproep, het zoeken naar opdrachten of Werkzoekenden, etc. daadwerkelijk enige overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een payroll bedrijf).

Artikel 6. Samenwerking met payroll bedrijven

1. Teneinde Kandidaten op detachering- en uitzendbasis aan de Opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen is Chiefz BV een samenwerkingsverband aangegaan met diverse payroll bedrijven. Deze payroll bedrijven verzorgen als backofficepartner van Chiefz BV het juridische werkgeverschap en de financiële en fiscale afhandeling van het ter beschikking stellen van Kandidaten.
2. Opdrachtgever stemt door het verstrekken van een opdracht aan Chiefz BV ermee in dat een door Chiefz BV aangewezen payroll bedrijf als uitvoerder en juridisch werkgever van het ter beschikking stellen van Kandidaten naar Opdrachtgever optreedt.
3. Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en het betreffende payroll bedrijf komt tot stand nadat de betrokken partijen een daartoe strekkende overeenkomst met elkaar hebben gesloten. Op iedere tussen de Opdrachtgever en het payoll bedrijf gesloten overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van het betreffende payroll bedrijf van toepassing.

Artikel 7. Non discriminatie

Chiefz BV maakt bij de werving en selectie van Kandidaten geen onderscheid naar bijvoorbeeld leeftijd, sekse,burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de Kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 8. Oplevering en uitvoeringstermijn

1. Indien Chiefz BV gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst,vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Chiefz BV ter beschikking heeft gesteld.
2. Indien Chiefz BV een termijn voor de uitvoering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven termijn is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Chiefz BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Chiefz BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 9. Vergoedingen

1. De Opdrachtgever is aan Chiefz BVvoor de Diensten een bemiddelingsvergoeding verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, door tussenkomst van Chiefz BV of een derde een Arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat of de kandidaat werkzaamheden laat uitvoeren, al dan niet met tussenkomst van een payroll bedrijf.
2. Indien de Kandidaat op basis van een detacherings- of uitzendcontract bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld, geldt een uurtarief voor elk door de Kandidaat bij de Opdrachtgever gewerkt uur. De hoogte van de verschuldigde bemiddelingsvergoedingen en uurtarieven worden vooraf tussen partijen overeengekomen.
3. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde vergoedingen zijn door de Opdrachtgever verschuldigd vanaf de eerste werkdag van de Kandidaat in dienst van of bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van Chiefz BV de eerste loonspecificatie na het verloop van de proeftijd beschikbaar.
4. Wanneer Chiefz BV een opdracht is aangegaan op basis van No Cure, No Pay dan is de Opdrachtgever geen bemiddelingsvergoeding of uurtarief verschuldigd indien Chiefz BV er niet in slaagt een geschikte Kandidaat te selecteren.
5. Tariefwijzigingen ten gevolge van CAO-verplichtingen en wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving zoals fiscale en sociale wet- en regelgeving, worden met ingang van het tijdstip van die wijzigingen aan de Opdrachtgever doorberekend en zijn dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd, ook als deze wijzigingen zich voordoen
tijdens de duur van de overeenkomst.

Artikel 10. Betaling(stermijn) en bezwaar

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Chiefz BV aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Chiefz BV of een door haar aangewezen derde werken voor de Opdrachtgever bevrijdend. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de Opdrachtgever aan de Kandidaat zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop dit geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Chiefz BV niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welkeChiefz BV maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de werkelijk door Chiefz BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding
in aanmerking.
5. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Chiefz BV kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Chiefz BV en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Chiefz BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

1. Aan Chiefz BV verstrekte (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de wet, de toepasselijke gedragscode(s) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Chiefz BV zal in het kader van de overeenkomst alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Kandidaat en de Opdrachtgever.
3. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Chiefz BV geen mededelingen doen aan derden over de aanpak van Chiefz BV, haar werkwijze en dergelijke, dan wel adviezen/rapportages van AChiefz BV aan derden ter beschikking stellen.
4. Chiefz BV en de Opdrachtgever zullen zodanige maatregelen nemen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
5. Gegevens van de Kandidaat dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, ter beschikking of ter inzage worden gesteld.

Artikel 12. Aangaan arbeidsverhouding of overeenkomst door de Opdrachtgever met de Kandidaat

1. Chiefz BV besteedt veel tijd en geld in de ontwikkeling van het Online Platform en de Diensten. Chiefz BV heeft er derhalve baat bij dat Opdrachtgever niet zonder tussenkomst van het Online Platform, rechtstreeks dan wel door tussenkomst van een derde, een overeenkomst met een Werkzoekende aangaat, teneinde daarmee de aan Chiefz BV verschuldigde bemiddelingsvergoeding te ontlopen. Derhalve is het de Opdrachtgever of de aan hem gelieerde onderneming(en) en derden, een en ander in de ruimste zin, niet toegestaan gedurende de looptijd van deze overeenkomst, dan wel binnen een termijn van 12 maanden na afloop daarvan, direct noch door tussenkomst van een derde, een Arbeidsovereenkomst met een Kandidaat aan te gaan of, in het geval dat de Kandidaat als zelfstandige werkzaam is, deze werkzaamheden of diensten door de Kandidaat uit te laten uitvoeren in opdracht of ten behoeve
van de Opdrachtgever.
2. In geval de Opdrachtgever desondanks binnen voormelde termijn een overeenkomst, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, met de Kandidaat sluit, is de Opdrachtgever aan Chiefz BV verschuldigd een terstond opeisbare boete ter hoogte van € 125.000,00. Deze boete laat onverlet het recht van Chiefz BV om de werkelijk door haar geleden schade aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van Chiefz BV is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
2. Chiefz BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
3. Chiefz BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook, die de Opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de arbeidskrachten.
4. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat. Chiefz BV is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereiste of verwachtingen van de Opdrachtgever.
5. Chiefz BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van een handelen en/of nalaten van een Kandidaat met wie de Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of door middel van een derde dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Chiefz BV BV, een Arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook is aangegaan. De Opdrachtgever vrijwaart Chiefz BV tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van Chiefz BV samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
6. De Opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering
voor alle schade welke mogelijk voor haar voortvloeit uit deze overeenkomst.